ಸೇನಾಪುರದ ಸಾಕು ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ- ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ


Share