28-12-2018: ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ ದುಬೈ ಫ಼್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್

ದುಬೈ: 28-12-2018 ರಂದ ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ದುಬೈ ಇವರಿಂದ ಫ಼್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.


Share